Regulamin sklepu internetowego bidetowo.pl

§1 – Postanowienia Ogólne

 1. Sklep internetowy pl, dostępny pod adresem internetowym www.bidetowo.pl, (dalej: „Sklep internetowy”), prowadzony jest przez Kargas Profil spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Królewskiej 6, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, która wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061222, NIP 5290019618, REGON 01206343900000, (dalej: „Kargas Profil”), adres poczty elektronicznej: kargas@kargas.pl, numer telefonu 22 724 39 11.
 2. Przedmiotowy Regulamin Sklepu internetowego Kargas Profil sp. z o.o. (dalej: „Regulamin”) określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży internetowej prowadzonej przez Kargas Profil z wykorzystaniem Sklepu Internetowego bidetowo.pl. Regulamin zwłaszcza określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego, stosownie do art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień niezbędny jest:
  1. komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, treści w jakikolwiek sposób niemoralnych, niezgodnych z dobrymi obyczajami, czy licujących z godnością osób trzecich. Klient zobowiązuje się do  korzystania ze Sklepu Internetowego w celach własnych, w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Kargas Profil.

§2 – Definicje

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z którą zawarta została, lub która zamierza zawrzeć, Umowa sprzedaży, lub która korzysta z usług Sklepu Internetowego.
 2. Konsument – Klient będący pełnoletnią osoba fizyczną dokonującą z Kargas Profil czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Towar – produkt oferowany przez Kargas Profil za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, poprzez którą Sprzedawca zobowiązuje sie do realizacji usługi, a Klient zobowiązuje się do odebrania Towaru i zapłacenia ceny.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Strony Internetowej poprzez przesłanie formularza zamówienia do Kargas Profil i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towaru z Kargas Profil.

§3 – Rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym

 1. W celu składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient zobligowany jest dokonać bezpłatnej rejestracji i założyć swoje konto na Stronie Internetowej (dalej: „Konto”)., lub wypełnić formularz z niezbędnymi danymi bez zakładania konta. Aby założyć Konto należy postępować zgodnie z informacjami umieszczonymi na Stronie Internetowej i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny do Kargas Profil.
 2. Przy założeniu Konta Klient ustala swój login i hasło do Konta.
 3. Wypełniając formularz Klient powinien:
  1. wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracyjnego, przy czym w przypadku podania przez Klienta błędnego adresu lub innych danych niezbędnych do dokonania dostawy, Kargas Profil nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnioną dostawę Towaru;
  2. przeczytać i potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, zaznaczając pole wyboru akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności;
  3. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co szczegółowo uregulowane zostało w Polityce Prywatności umieszczonej na Stronie Internetowej pod adresem www.biedetowo.pl, zaznaczając pole wyboru zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji oraz założenia Konta lub zakup bez zakładania konta;
  4. wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie droga elektroniczną na jego rzecz usługi prowadzenia Konta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia rejestrację oraz założenie Konta lub zakup bez zakładania konta.
 4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
  1. zapoznaniem się oraz akceptacją przez Klienta treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
  2. upoważnieniem Kargas Profil do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia przez Kargas Profil przedmiotu Umowy sprzedaży oraz innych usług związanych z prowadzeniem Konta Klienta oraz w celach związanych z wykonaniem ciążących na Kargas Profil obowiązków prawnych przez okres, w którym przepisy prawne (np. podatkowe) nakazują przechowywać dane;
 5. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Kargas Profil spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Królewskiej 6, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, która wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061222, NIP 5290019618, REGON 01206343900000, adres poczty elektronicznej: kargas@kargas.pl nr telefonu: 22 724 39 11, właściciel strony internetowej Sklepu Internetowego. Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez Kargas Profil danych osobowych Klientów zawarta jest w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem internetowym bidetowo.pl;
 6. Po założeniu Konta, Klient otrzymuje drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji.

§4 – Składanie Zamówień

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu internetowego stanowią ofertę.
 2. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru poprzez Sklep Internetowy należy:
  1. dokonać wyboru Towaru oraz zamówionej ilości Towaru i kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”;
  2. kontynuować zakupy dodając kolejne Towary do koszyka bądź wybrać sposób dostawy Towaru i kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”
  3. podać niezbędne dane wymagane przez Kargas Profil podczas procesu składania Zamówienia, zalogować się do Konta Klienta lub utworzyć Konto Klienta;
  4. wybrać sposób płatności za Towar;
  5. złożyć Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, z czym wiąże się obowiązek zapłaty ceny przez Klienta.
 4. Przed wysyłką Zamówienia Towaru do Kargas Profil Klient ma możliwość weryfikacji na stronie internetowej jak jest cena łączna wybranych Towarów oraz ewentualnych, dodatkowych kosztów związanych z dokonanym Zamówieniem.
 5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail, będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Kargas Profil, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zawartej Umowy sprzedaży.
 6. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje w ciągu 1 dnia roboczego od wpłynięciu ceny na rachunek bankowy Kargas Profil w przypadku zapłaty ceny w sposób opisany w 5 pkt 7 lit. a, a przypadku sposobu opisanego w § 5 pkt. 7 b, c i d, w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia Zamówienia.
 7. Jeżeli realizacja Zamówienia nie byłaby możliwa np. w przypadku braku Towaru w asortymencie, Klient zostanie o tym poinformowany w ciągu 7 dni na podany przez Klienta adres e-mail, a następnie, w przypadku wpłacenia przez Klienta ceny za Towar, Kargas Profil zwróci Klientowi wpłaconą przez niego cenę najpóźniej w ciągu 14 dni, chyba że strony uzgodnią inaczej.

§5 – Cena, Płatność i Dostawa

 1. Ceny Towarów umieszczone są na stronie internetowej przy Towarze, ceny podane są w polskich złotych, są to ceny brutto, a zatem z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT.
 2. Ceny Towarów uwzględniają koszty dostawy Towaru do Klienta na terytorium Polski.
 3. Dostawa dokonywana jest w dniach roboczych od poniedziałku do piątku za pośrednictwem firm kurierskich na adres podany przez Klienta. Deklarowany czas dostawy przez kuriera to 2 dni robocze od dnia realizacji Zamówienia przez Kargas Profil.
 4. Istnieje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w siedzibie Kargas Profil przy ul. Królewskiej 6 w Grodzisku Mazowieckim, po wcześniejszym umówieniu mailowym, pod adresem e-mail sklep@bidetowo.pl, bądź telefonicznym, pod numerem telefonu 22 724 39 11, terminu odbioru.
 5. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien, w miarę możliwości, zbadać stan przesyłki w obecności pracownika dostawcy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Klient ma prawo powstrzymać się z odbiorem przesyłki i żądać  spisania w obecności  pracownika dostawcy protokołu dokumentującego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody
 6. Dostawy nie są realizowane poza granicami Polski.
 7. Klient może dokonać zapłaty ceny za Towar w sposób następujący:
  1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Kargas Profil, który podany zostanie Klientowi na Stronie Internetowej przy złożeniu Zamówienia, a dodatkowo przesłany zostanie do Klienta e-mailem, na podany przez Klient adres e-mail;
  2. przelewem bankowym błyskawicznym, za pośrednictwem systemu płatności Dotpay;
  3. gotówką za pobraniem przy odebraniu Towaru;
  4. gotówką przy odbiorze osobistym.
 8. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od zawarcia Umowy sprzedaży, w przypadku wyboru sposobu płatności określonego w pkt 7 lit. a i b. W wypadku braku zapłaty ceny Zamówienie zostaje anulowane.
 9. W wypadku wyboru sposobu płatności określonego pkt  7 lit. c, Klient zobowiązany jest do zapłaty za Towar bezpośrednio u kuriera. W przypadku gdy Klient unikać będzie zapłaty za dostarczony Towar, co równoznaczne będzie z uchylaniem się od wykonania Umowy sprzedaży przez Klienta, kurier zwróci przesyłkę Kargas Profil po 3 dniach od próby doręczenia. W takim wypadku Zamówienie zostaje anulowane. Kargas Profil może podówczas domagać się od Klienta zapłaty odszkodowania związanego z doręczeniem Klientowi Towaru.
 10. Do przesłanego Klientowi Towaru dołączona jest faktura VAT, na której uwidocznione są dane podane przez Klienta przy składaniu Zamówienia/ Rejestracji.

§6 – Reklamacje

 1. Kargas Profil zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad fizycznych i prawnych. W przypadku ewentualnych wad fizycznych i prawnych nabytych towarów Klientowi przysługują uprawnienia przewidziane w Kodeksie Cywilnym z tytułu rękojmi, szczegółowo uregulowane od art. 556 Kodeksu Cywilnego.
 2.  Wszelkie reklamacje odnośnie zawartej Umowy sprzedaży bądź odnośnie Towaru Klient powinien kierować do Kargas Profil na adres e-mail sklep@bidetowo.pl, telefonicznie pod nr 22 724 39 11 lub listownie na adres ul. Królewska 6, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
 3. W celu zgłoszenia reklamacji Klient może skorzystać z dostępnego na stronie sklepu wzoru, lub sporządzić reklamację, w której powinno znajdować się imię i nazwisko Klienta, data, adres do korespondencji Klienta, adres e-mail Klienta, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, informację o dacie zakupu Towaru, rodzaju reklamowanego Towaru, opis zgłaszanej wady, datę stwierdzenia wady, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Towaru.
 4. Jeżeli sprzedany Towar ma wady, Klient może: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Kargas Profil niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad lub wadę usunie.
 5. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Kargas Profil usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Kargas Profil.
 6. Reklamowany Towar Klient powinien dostarczyć na adres Kargas Profil tj. ul. Królewska 6, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
 7. Kargas Profil ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni na podany przez Klienta adres korespondencyjny bądź mailowy.

§7 – Odstąpienie od Umowy sprzedaży i zwrot należności

 1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, w takim przypadku Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży biegnie od chwili dostarczenia Konsumentowi Towaru za pośrednictwem kuriera, bądź od chwili odbioru osobistego Towaru przez Konsumenta.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając oświadczenie o odstąpieniu. Konsument może skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy, zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Konsument przesyła oświadczenie od odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres Kargas Profil sp. z o.o., ul. Królewska 6, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
 4. Konsument powinien zabezpieczyć odesłany Towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.
 5. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Kargas Profil przyjął ofertę Konsumenta, Zamówienie jest anulowane.
 6. Kargas Profil ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zwrócić Konsumentowi poniesioną przez Konsumenta: cenę Towaru oraz koszt dostawy do Klienta. Kargas Profil może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru.
 7. W przypadku gdy Konsument wybierze sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy ze sposobów dostawy oferowanych przez Kargas Profil wtedy Kargas Profil nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Kargas Profil lub przekazać go osobie upoważnionej przez Kargas Profil do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Kargas Profil zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Zwracany Towar Konsument powinien dostarczyć na adres Kargas Profil tj. ul. Królewska 6, 05-825 Grodzisk Mazowiecki lub zwrócić Towar osobiście w siedzibie Kargas Profil, przy ul. Królewskiej 6, 05-825 w Grodzisku Mazowieckim po uprzednim umówieniu terminu spotkania telefonicznie pod nr 22 724 39 11 bądź mailowo na adres e-mail sklep@bidetowo.pl
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania.
 11. Kargas Profil dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient uzgodni z Kargas Profil inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Kargas Profil dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi dowodów zakupu.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi, stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w odniesieniu do umów:
  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8 – Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego tj. od dnia 01.10.2018r.
 2. Regulamin może zostać utrwalony przez Klienta poprzez jego wydrukowanie bądź zapisanie na nośniku lub też poprzez pobranie ze strony Sklepu Internetowego.
 3. Kargas Profil zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach takich jak dostosowanie Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, o czym Klient zostanie poinformowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu mają zastosowanie postanowienia Regulaminu poprzednio obowiązującego.
 4. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
 5. Konsument może skorzystać z polubownych sposobów rozwiązania sporów wynikłych na gruncie zawartej Umowy, szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych właściwych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także u właściwych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
 6. W przypadku poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwość sądu wynika z postanowień kodeksu postępowania cywilnego.

Załączniki:

 1. wzór odstąpienia od Umowy
 2. wzór reklamacji